Työsuojelun yhteistoiminta

TYÖSUOJELUVASTUU

Työsuojelu on työelämän lakisääteistä toimintaa, jota valvovat alueillaan työsuojeluviranomaiset ja työsuojelun vastuualueet. Aluehallintoviraston eli AVI:n Pohjois-Suomen työsuojelun vastuualue kattaa koko Pohjois-Suomen. Työturvallisuuslaki ja Työsuojelun valvontalaki ovat tärkeimmät ns. työelämän laeista, jotka säätelevät työsuojelutoimintaa: Työturvallisuuslaki käytännön työsuojelua ja Työsuojelun valvontalaki nimensä mukaan valvontaa.

Työsuojeluvastuu työpaikoilla on aina työnantajalla.

Ylimmällä johdolla on työsuojelun yleisjohto ja sen valvonta, turvallisuuden kehittämiseen liittyvien toimintatapojen määrääminen sekä taloudellisten edellytysten varmistaminen. Lisäksi sen vastuulla on esimiesvalinnat, heidän pätevyytensä ja tehtäväjaon varmistaminen. Työnantajan yleiset velvollisuudet määritellään myös työturvallisuuslaissa.

Keskijohdon vastuulla on työturvallisuusohjeiden laatiminen, koneiden ja laitteiden hankinta ja valvonta, työyhteisön ilmapiirin varmistaminen ja henkisen työsuojelun edellytysten valvonta sekä tarpeellisten esitysten tekeminen ylimmälle johdolle.

Työnjohto vastaa työn ja tehtävien suunnittelusta, koneiden ja laitteiden kunnon valvonnasta, turvallisten työmenetelmien ja suojainten käytön valvonnasta sekä työnopastuksesta.

Työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus havaituista vioista, puutteista ja ongelmista sekä niiden poistovelvollisuus, mikäli se voidaan tehdä itseä tai muita työntekijöitä vaarantamatta.

Työntekijä ei saa häiritä toisia eikä saa käyttäytyä epäasiallisesti. Hänellä on oikeus kieltäytyä vakavaa vaaraa aiheuttavasta työstä siten, että siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian työnantajalle.

Lisätietoja asiasta antavat AVI:n työsuojeluvastuualueiden lisäksi Työturvallisuus-keskus ja Itellan alueelliset työsuojeluvaltuutetut.

 

 PAU:N TYÖSUOJELUORGANISAATIO

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry neuvottelee Itellan kanssa työsuojeluasioista. Itellan eri tytäryhtiöissä on työsuojelutoimikunnat, joissa PAU:n edustajat ovat merkittävästi mukana.

Katso PAU:n neuvottelema työsuojeluorganisaatio, jossa ilmenee työsuojelun erityistyösuojeluvaltuutetut sekä toimihenkilöiden, tuotannon ja logistiikan alueelliset työsuojeluvaltuutetut.

 

TYÖSUOJELUASIAMIESTEN TEHTÄVIÄ

Työsuojeluasiamiesten tehtävät määräytyvät Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa määritellyistä ja paikallisesti sovittavista asioista. Yleisimmät tehtävät ovat:

·  osallistua työpaikan työsuojelutarkastuksiin, riskin arviointiin, turvallisuuskierroksiin ja työterveyshuollon käynteihin

·  olla yhdyshenkilö työntekijöiden ja työnantajan välissä

·  olla paikallinen työsuojelun asiantuntija

·  näyttää esimerkkiä muille omalta osaltaan

·  seurata työyhteisössä työturvallisuuteen liittyviä seikkoja ja pyrkiä yhteistyössä muun henkilöstön ja esimiehen kanssa korjaamaan havaittuja epäkohtia

·  tietää, tunnistaa ja korjata ennaltaehkäisevästi vaaroja ja tapaturmia

·  ideoida ja tutkia työturvallisuusasioita esimerkiksi työvälineiden, ajoneuvojen, suojavälineiden, ensiapuvälineiden, kaluston ja koko kiinteistön osalta

·  olla tiedonvälittäjä aamupalavereissa ja muissa yhteyksissä omalle työyhteisölleen työturvallisuusasioissa ja ottaa esille havaitsemiaan epäkohtia, jolloin asiat voidaan kirjata ylös ja hoitaa kuntoon

·  valistaa työtä helpottavista tekijöistä ja työssä jaksamisesta

·  tutkia työtapaturmia ja ns. läheltä piti -tapahtumia esimiehen kanssa.

·  tutkia ennaltaehkäisevästi ”vaaran paikkoja” reiteillä ja työpisteissä/terminaaleissa

·  saada käyttää Itellan viestintävälineitä, puhelimia, sähköpostia viestin lukemiseen ja lähettämiseen sekä Internetiä tiedon hakuun

·  saada työaikaa tarvittaessa työsuojelutehtävien hoitoa varten sekä saada työnantajalta alaan kuuluvaa koulutusta, mihin liittyy myös ensiapu- ja työhyvinvointikorttikoulutus