TYÖPAIKKAINFO 10/ 2017

3.10.2017


Viestinvälitys- ja logistiikka-alalle kaksivuotinen sopimus


Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta saavuttivat
viestinvälitys- ja logistiikka-alan uutta työehtosopimusta koskevan
neuvottelutuloksen. PAUn liittohallitus hyväksyi sopimuksen tänään.


Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus on pituudeltaan kaksivuotinen. Sopimus
tulee voimaan 1.11.2017 ja se päättyy 31.10.2019. Palkankorotukset on sidottu
myöhemmin selviävään vientiliittojen (metalli, paperi, kemia ja puu) sopimaan linjaan.

Vuonna 2017 palkkoja korotetaan 1.11. tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka määritellään 31.10. mennessä seuraavalla laskentamallilla.

Yleiskorotuksen prosentti lasketaan vientialojen (teknologiateollisuuden, kemian
perusteollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden ja paperiteollisuuden)
työehtosopimusten 31.10.2017 mennessä tiedossa olevien ja 1.11.2017 - 31.10.2018
aikana toteutettujen/toteutettavien yleiskorotusten matemaattisena keskiarvona kahden
desimaalin tarkkuudella ottaen huomioon yleiskorotusjaksojen pituudet.

Mikäli jonkun yksittäisen sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu kyseessä olevalle alalle
puuttuu lokakuun viimeisenä päivänä, määräytyy yleiskorotuksen suuruus 31.12.2017
tilanteen perusteella. Tällöin palkankorotus toteutetaan tarvittaessa taannehtivasti
viestinvälitys- ja logistiikka-alalla sovitun ajankohdan mukaisesti.

Mikäli jonkun yksittäisen sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu kyseessä olevalle alalle
puuttuu 31.12.2017 tai jonkun yksittäisen sopimusalan yleiskorotus on nolla tai
miinusmerkkinen, jätetään se laskennan ulkopuolelle 1.11.2017 yleiskorotusta
laskettaessa.

Jos millään verrokkialalla ei ole vuoden loppuun mennessä saavutettua
neuvotteluratkaisua, osapuolet sopivat tarkasteluajankohtien ja palkantarkistusten
toteuttamisajankohdan ja - tavan mahdollisista muutoksista.

Palkkaliitteiden yleiskorotus

Verrokkialojen yleiskorotusten määrästä vähennetään prosenttimääräisesti se
kustannusvaikutus, jolla kyseinen ala on sopinut esimerkiksi työehtosopimuksensa
rakenteellisista teksteistä ja muutoksista. Tällaisten "rakenteellisten" palkankorotusten
poissulkeminen sovitaan yhteisesti.

Edellä mainitun laskentamallin tuloksena saatavan prosentuaalisen yleiskorotuksen
perusteella yleiskorotus määritetään palkkaliitteiden C (toimihenkilöt), N
(asiakastoimipaikkatyö), Y (yritysmyynti), P (viestinvälitys- ja kuljetustyö) ja M (varastotyö)
osalta seuraavasti: Palkkaliitteisiin määritetään yhteinen säännöllisen työajan ansio (STA, senttiä/tunti), joka lasketaan edellä mainittujen palkkaliitteiden STA-lukujen painotettuna
keskiarvona viimeisimmästä palkkatilastosta siten, että painoina käytetään henkilöiden
lukumääriä palkkaliitteittäin ja kuukausipalkat muutetaan tuntipalkoiksi käyttäen
tuntipalkkajakajaa 163.

YIeiskorotus (senttiä/tunti) lasketaan yleiskorotusprosentilla palkkaliitteiden yhteisestä
STA:sta ja pyöristetään lähimpään senttiin. Kuukausipalkkojen korotus lasketaan
kertomalla senttimääräinen yleiskorotus luvulla 163 ja pyöristämällä lähimpään senttiin,
palkkataulukot pyöristetään sentteihin.

Palkkaliitteen D (sanomalehdenjakelu) palkankorotus lasketaan vastaavalla tavalla, mutta
STA-luvun määrittämisessä otetaan huomioon ainoastaan palkkaliitteen D palkat.
Palkkaliitteen P osoitteettomien lähetysten erillisjakelun palkkioita korotetaan
prosentuaalisesti yleiskorotusprosentilla.

Yleiskorotus tehdään palkkaliitteiden palkkaryhmien ja pääkaupunkiseudun
taulukkopalkkoihin tai henkilökohtaisiin työsopimuksiin perustuviin palkkoihin 1.11.2017 tai
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Työehtosopimuksen
mukainen henkilökohtainen palkanosa lasketaan uudesta taulukkopaikasta.
Työaikakorvausten tarkistukset tehdään 1.11.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
työaikakorvausten laskentakauden alusta. Erityisvastuuseen ja erityisosaamiseen
perustuvia lisiä ja muita erillisiä euromääräisiä lisiä ja korvauksia ja luottamusmies- ja
työsuojelupalkkioita korotetaan 1.11.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta yleiskorotusprosentilla.

Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen yleiskorotuksen määrästä 15.1.2018
mennessä, asetetaan riitaa ratkaisemaan jommankumman aloitteesta välityslautakunta,
johon molemmat osapuolet asettavat kumpikin yhden jäsenen ja kutsuvat
puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan. Lautakunnan tulee antaa ratkaisu tammikuun
2018 loppuun mennessä. Ratkaisun perusteella toteutettavat korotukset maksetaan
viimeistään kuukauden kuluessa ratkaisun antamisesta.

Vuoden 2018 palkankorotukset toteutetaan saman periaatteen mukaan kuin 2017.

Rakenteelliset muutokset

Tes-osapuolten kesken sovittiin myös rakenteellisista muutoksista. Uuden
työehtosopimuksen mukaan (3§ 1 mom) työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti tai
sähköisesti. Pyynnöstä työsopimus toimitetaan työntekijälle kuitenkin aina kirjallisessa
muodossa.

Lähiomaisen käsitettä (32§ 10 mom) laajennettiin niissä tapauksissa, joissa työntekijälle
myönnetään vapautus läheisen omaisen hautauspäivänä tai perheenjäsenen
kuolemantapauksen johdosta. Läheisellä omaisella tarkoitetaan jatkossa näissä
tapauksissa työntekijän lapsia, lapsenlapsia ja vanhempia, isovanhempia, avio- tai avopuolisoa ja tämän lapsia, lapsenlapsia ja vanhempia, isovanhempia sekä työntekijän
sisaruksia.

Matkakustannusten korvausten euromääriä tarkistetaan vuonna 2018 ja 2019
Verohallinnon niitä koskevan päätöksen mukaisesti.
Työehtosopimusosapuolten välillä sovitut työehtosopimuspöytäkirjat uudistetaan
jatkumaan saman sisältöisinä.

Viisi työryhmää

Neuvotteluosapuolet sopivat myös viidestä eri työryhmästä.

Kuljetusta koskevan työryhmän toimeksiantona on tarkastella työehtosopimuksen palkka-
ja työaikamääräysten eroja kuljetusalan yleisiin ehtoihin sekä tarvittaessa sopia määräysten yhtenäistämisestä kustannusneutraalisti.

Palkkaliitteessä P mahdollisesti olevien toimihenkilötehtävien tarkasteluun perustetaan
työryhmä, jonka tarkoituksena on tarkastella palkkaliitteeseen kuuluvien ryhmävastaavan
ja osoitehuoltajan tehtäviä ja niiden mahdollista siirtämistä C palkkaliitteeseen.

Työpaikkaterveydenhuollon kehittämisen työryhmä jatkaa työtään nykyiseltä
toimeksiannolla.

Henkilöstöpoliittisen työryhmän tehtävänä on yritysten parhaiden henkilöstöpoliittisten
linjausten selvittäminen ja miten linjaukset konkretisoituvat kyseisissä yrityksissä.
Selvityksen perusteella työryhmä voi antaa suosituksia alan yrityksille.
Työehtosopimuksen uudistamistyöryhmän tarkastelee ja tarvittaessa muuttaa
työehtosopimuksen tekstien rakennetta kustannusneutraalisti. Työryhmän tehtävänä on
myös koota yhteen ja tarkastella erillispöytäkirjoilla sovitut asiat, sekä siirtää niitä
tarvittaessa työehtosopimukseen tai yrityskohtaisiin pöytäkirjoihin. Työryhmätyön
keskeisenä tavoitteena on saada aikaan yksinkertaisempi, läpinäkyvämpi ja työmarkkinoita
paremmin palveleva työehtosopimus.

Uusi polku jatkuu

Tes-neuvotteluissa sovittiin myös useista periaatteista työehtosopimuskauden ajaksi.

Postin Uusi Polku-ohjelma ja ohjelmassa määritelty kertakorvaus pidetään vuoden 2017
tasoisena. Sopimuskauden aikana Uusi polku-ohjelmaan ei tehdä muutoksia, ellei siitä
Uusi polku-ohjausryhmässä sovita.

Kilpailukykysopimuksen mukaisten työajanpidennysten osalta Postissa tullaan
noudattamaan SAKlaisten liittojen sopimaa yleistä linjaa.

Koulutussopimuspäivien lukumäärä päätettiin pitää nykyisellä tasolla sopimuskauden ajan.