TYÖPAIKKAINFO 11/ 2017

3.10.2017

Varhaisjakelun palkkoja kompensoidaan kahdella miljoonalla


Viestinvälitys- ja logistiikka-alan tes-neuvottelujen yhteydessä sovittiin siitä, että liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:öön siirtyneiden työntekijöiden palkkojen kompensointiin käytetään 2 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen erä, joka maksetaan siirtyneelle henkilöstölle palkanmaksukausien marraskuun 2017- helmikuun 2018 välisenä aikana.

 

Kalenterikuukauteen sisältyviin palkkakausiin käytetään 500.000 euron suuruinen summa palkkojen kompensointiin. Summasta kompensoidaan ensin poistuneet takuupalkat, jonka jälkeen jäljelle jäävä summa maksetaan siirtyneille työntekijöille palkanmaksukaudella tehtyjen työtuntien suhteessa.

 
Siirtymäsopimus tarkoittaa käytännössä sitä, että varhaisjakelun nykyiset palkat säilyvät
helmikuun 2018 loppuun, vaikka työehdot muuttuvat jo 1.11.2017. Teollisuusalojen
ammattiliitto TEAMin jakelua koskeva sopimus on katkolla 31.1.2018. TEAM pyrkii
neuvotteluissaan parantamaan yötyökorvauksen tasoa lähemmäksi PAUn sopimusta.
Siirtyneiden varhaisjakelun työntekijöiden palkoista ja työehdoista neuvottelee jatkossa
TEAM/Teollisuusliitto.

Työkokonaisuuksien tarkastelu ja kappalekorvaukset

Osapuolet sopivat, että tavoitteena on mahdollisimman suuret työkokonaisuudet, jotka
täyttävät varhaisjakelun aikaikkunan mahdollisimman tehokkaasti. Tällä tavoitellaan
käytännössä sitä, ettei varhaisjakajien ansiot tippuisi.

Työnantaja ja työntekijöiden edustaja tarkastelevat siirtyneen varhaisjakelun jokaisen alle
4 tunnin työkokonaisuuden, joka on suuruudeltaan enintään 90 % jakelun aikaikkunasta
vuoden 2017 loppuun mennessä. Jokaiselle työkokonaisuudelle tehdään suunnitelma siitä,
onko sen osalta yllä mainittu tavoite toteutettavissa ja millä edellytyksillä.

Jokainen alue, jolta työntekijän työsuhde päättyy tai työntekijä siirtyy kyseiseltä alueelta
pois, tarkastellaan edellä kerrottujen tahojen toimesta ennen uudelleenrekrytointia.

Tavoitteena on saada niiden työntekijöiden osalta, jotka haluavat suuremman
työkokonaisuuden, suunniteltua suurempi työkokonaisuus helmikuun 2018 loppuun
mennessä.


Paikallisesti sovittavat kappalekorvaukset tulevat myös kompensoimaan palkanerotusta
kun TEAMin työehtosopimuksen mukainen työntekijöiden luottamusmies on valittu.