Postin myynti- ja asiakaspalvelun, tuotannon hallinnon ja konsernitoimintojen neljäs yt-neuvottelu käyty

2.3.2016

Myynti- ja asiakaspalvelua, tuotannon hallintoa ja konsernitoimintoja koskeva neljäs neuvottelu käytiin maanantaina 29.2.2016.

PAUn jäseniä neuvotteluissa edustavat valtakunnallinen pääluottamusmies Ossi Lillomäki, pääluottamusmies Hannu Rantanen, toimihenkilöiden valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg ja 
työsuojelun erityisvaltuutettu Tarja Strandén.

Työnantajan suunnitelmat henkilöstön vähennystarpeiksi ovat edelleen huomattavia.

- Työnantajan suunnitelmat myynti- ja asiakaspalvelun vähennystarpeeksi ovat kaikkein kovimpia. Vaadimme kaikista vähennyssuunnitelmista tarkat laskelmat mihin ne perustuvat, kertoo pääluottamusmies Mirja Sandberg. 

Neuvotteluissa käsiteltiin työntekijöiden vähentämisjärjestystä, joka on edelleen auki. Sandbergin mukaan vähentämisjärjestyksestä neuvotellaan vielä ennen varsinaista päätösneuvottelua.

- Huoltovelvollisuudesta, työrajoitteista ja poikkeuksellisista taloudellisista vastuista täytyy olla tieto hyvissä ajoin työnantajalla ja myös meillä neuvottelijoilla, Mirja muistuttaa.

Vähentämisjärjestyksessä noudatetaan työehtosopimusta ellei yt-neuvotteluissa toisin sovita. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa (4§, 6.mom) on sovittu vähentämisjärjestyksestä seuraavasti:

”Irtisanomisen (ja lomauttamisen) yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan (tai lomautetaan) yrityksen toiminnalle tärkeitä tai erikoistehtäviin tarvittavia työntekijöitä, vaikeasti työllistettäviä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Toissijaisesti kiinnitetään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään.”

Työnantajan suunnittelemia muutoksia eri yksiköihin

 

Työnantaja toi neuvotteluissa esiin seuraavia suunnitelmia eri yksiköihin.

 

KONSERNITOIMINNOT

Posti Kiinteistöt

Kehitys- ja vuokraustoiminnoissa ja Suomen toimitilat ja Alueellinen palveluverkko -yksiköissä ei ole suunniteltuja muutoksia eikä vähennystarvetta.

Posti Kiinteistöjen Hallinto- ja käyttäjäpalveluissa suunnitellaan tekemisen tehostamista ja tarkistetaan resursointia tarvetta vastaavaksi. Vähennystarve tässä yksikössä on 4 henkilöä.

Hankinta

Hankinnan Category Management- ja Kuljetus-yksiköissä suunnitellaan hankintapäälliköiden vastuualueiden yhdistämisiä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Hankinnan kehitys- ja tukitoimet -yksikössä suunnitellaan vastuualueiden yhdistämisiä suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä kehityshankkeiden priorisoinnin ja fokusoinnin vahvistamista.

Vähennystarve on 3 henkilöä ja se kohdistuu seuraavasti:

·         Category Management: 2 henkilöä,

·         Hankinnan kehitys- ja tukitoimet: 1 henkilö.

 

Talous

Tuotannon taloudessa työnantaja suunnittelee mahdollisuutta keskittää kaikki toiminnot Postintaipaleelle. Osaamisalueissa korostetaan jatkossa entistä enemmän tuotannollisten toimintojen tuntemusta prosessi- ja yksikkökustannusten osalta sekä tuotannollisen end-to-end-prosessin osaamista. Suunnitelmissa on jakaa vastuualueet Tuotannon talouden toimintojen mukaisesti isompiin kokonaisuuksiin kolmeen uuteen yksikköön: Yksiköiden kustannuskontrollointi, Tuotannon prosessit ja Tuotekustannus.

Konsernitaloudessa tehtäväkokonaisuuksia suunnitellaan järjesteltävän uudelleen vastaamaan nykyistä toimintamallia ja sen tarpeita. Ristiin tekemistä lisätään eri tiimien kesken siten, että toimenkuviin kuuluu organisaatiorajojen ylittävää tekemistä. Investointiprosessi siirtyy osaksi Konsernitaloutta.

Vähennystarve on 11 henkilöä ja se kohdistuu seuraaviin Talouden yksiköihin:

·         Tuotannon talous: 5 henkilöä,

·         Konsernitalous / Johdon raportointi ja kehitys: 2 henkilöä,

·         Konsernitalous / Laskutus ja maksupalvelut: 4 henkilöä.

Kouvolan maksupalveluyksikköä ei olla lakkauttamassa.

ICT

IT Management Officessa IT-muutosohjelman ohjauksen suunnitellaan yhdistyvän ICT:n kehittämiseen. Toimenkuvia ja vastuualueita selkiytetään ja muutetaan, toimintaa tehostetaan ja järjestellään uudelleen, toimintoja yhdistetään ja päällekkäisyyksiä poistetaan.

Solutions for Business -yksikössä tavoitteena on muuttaa vastuita siten, että asiantuntijat vastaavat prosessikokonaisuuksista, jotka sisältävät tarvittavan määrän järjestelmiä mukaan lukien järjestelmien väliset liittymät sekä tietovirtojen sisällön osaamisen. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta ryhmitellä uudelleen ja siirtää tehtäviä eri Solutions-yksiköiden välillä.

Lisäksi suunnitellaan Service management -toiminnon keskittämistä ja tarkastellaan ICT:n ja Asiakaspalvelun välistä työnjakoa.

Toimittajahallintaa tehostetaan yhteistyössä Hankinnan kanssa. Asiantuntijat keskittyvät nykyistä enemmän muutostarpeiden määrittämiseen ja toteuttamiseen operatiivisen ylläpidon sijaan.

Vähennystarve on 17 henkilöä ja se kohdistuu seuraaviin ICT:n yksiköihin:

·         IT Management Office: 3 henkilöä,

·         Solutions for Group Functions: 1 henkilö,

·         Solutions for Operations: 3 henkilöä,

·         Solutions for Business: 4 henkilöä,

·         Common Services: 6 henkilöä.

HR

Postipalveluiden, Myynti- ja asiakaspalvelun ja Paketti- ja logistiikkapalveluiden HR suunnitellaan yhdistettäväksi yhdeksi tiimiksi. Samalla panostetaan Tuotannon HR:n resursointiin ja osaamiseen, jotta se

 

tukee Tuotannon muutosohjelmaa ja johtamiskulttuurin kehittämistä entistä paremmin. Konsernitoimintojen HR:ään ei ole suunniteltu muutoksia.

Organisaation ja osaamisen kehittäminen -yksikössä painopiste siirtyy organisaation ja osaamisen kehittämistä tukeviin Postin laajuisiin, strategisiin tarpeisiin pohjautuviin ratkaisuihin. Lisäksi suunnitellaan ammatillisen osaamisen kehittämisen vastuun siirtoa Tuotannolle ja Tuotannon laajuisten strategiaan pohjautuvien HRD-ratkaisujen siirtoa Organisaation ja osaamisen kehittäminen-yksikköön. Tiimiin suunnitellaan yhdistettävän myös rekrytoinnin, resursoinnin ja suorituksen johtamisen prosessien kehittäminen.

 

HR-palveluissa suunnitellaan Tuotannon HR-tuen keskittämistä samaan organisaatioon.

HR-ratkaisuissa suunnitellaan suorituksen johtamisen ja rekrytoinnin prosessien siirtämistä Osaamisen kehittämisen tiimiin. Lisäksi suunnitellaan työturvallisuuden ja työsuojelun siirtämistä osaksi Tuotannon organisaatiota. Palkkahallinto siirtyy liikkeenluovutuksella osaksi HR-ratkaisuja 1.5.2016 alkaen.

Lisäksi työtehtäviin ja työnjakoihin voi tulla muutoksia.

Vähennystarve on 6 henkilöä ja se kohdistuu seuraaviin HR:n yksiköihin:

·         Organisaation ja osaamisen kehittäminen: 2 henkilöä,

·         HR-ratkaisut: 1 henkilö,

·         HR-palvelut 3 henkilöä.


MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU

Nykyinen Myynti- ja asiakaspalvelu jakaantuu jatkossa neljään yksikköön: 1) Asiakkuudet & markkinointiautomaatio, 2) Asiakaskokemuksen kehitys ja strategia, 3) Asiakaspalvelu ja puhelinmyynti sekä 4) Myynti- ja asiointikanavatuki.

Asiakaspalvelu ja puhelinmyynti -yksikkö puolestaan jakaantuu neljään yksikköön: 1) Palveluneuvonta, 2) Tilaamisen tuki, 3) Toimituksen tuki sekä 4) Puhelinmyynti.

Palveluneuvontayksikössä suunnitellaan hoidettavan palveluiden neuvontaan ja palautteiden käsittelyyn liittyviä tehtäviä.

Tilaamisen tuki -yksikössä suunnitellaan hoidettavan tilausten käsittelyä, asiakkaiden verkkoasioinnin tukea ja laskutuksen asiakaspalvelua.

Toimituksen tuki -yksikössä suunnitellaan hoidettavan lähetysten tiedusteluja ja häiriötilanteita, vahinkotapauksia ja varaston asiakaspalvelua.

Palveluneuvonta-, Tilaamisen tuki- ja Toimituksen tuki -yksiköt suunnitellaan otettavaksi työvuorosuunnittelun piiriin. Lisäksi näissä kolmessa yksikössä suunnitellaan muutoksia aukioloaikoihin ja vasteaikoihin. Aukioloaikoihin suunnitellaan muutoksia palvelu- ja asiointikanavakohtaisesti. Lisäksi suunnitellaan liukuvan työajan poistoa. Samassa yksikössä oleville tiimeille tulee käyttöön yhtenäinen toimintatapa.

Myynti- ja asiakaspalvelun vähennystarvetta on täsmennetty. Vähennystarve on enintään 107 vakituista henkilöä. Vähennystarve jakaantuu yksiköittäin seuraavasti:

Asiakaspalvelu ja puhelinmyynti

Alustavan arvion mukaan vähentämistarve on enintään 95 tehtävää.

·         Asiakaspalvelu: enintään 90 tehtävää

o    Rovaniemi, Kuluttaja-asiakaspalvelu: vähennys 27                                

o    Kuopio, Yritysasiakaspalvelu: vähennys 14

o    Kuopio, Vahinkotapaukset: vähennys 18

o    Kouvola, Yritysasiakaspalvelu: vähennys 19

o    Mikkeli, Yritysasiakaspalvelu: vähennys 1

o    Helsinki, Yritysasiakaspalvelu: ei vähennystarvetta

o    Helsinki, Vahinkotapaukset: vähennys 10

o    Lieto, Vahinkotapaukset: vähennys 1

·         Puhelinmyynti: enintään 5 tehtävää

o    Kuopio: vähennys 1

o    Helsinki: vähennys 4

 

Myynti- ja asiointikanavatuki

Alustavan arvion mukaan vähentämistarve on enintään 12 tehtävää.

·         Helsinki: vähennys enintään 7

·         Kuopio: vähennys enintään 5

Henkilötason tarkastelu tehdään yt-neuvotteluiden päätyttyä, kun vähentämisjärjestyksen periaatteet ovat täsmentyneet.


TUOTANNON HALLINTO

Tuotannon hallinnossa vähennystarpeeseen ei ole tullut Alueellista suunnittelua ja Toiminnanohjausta lukuun ottamatta muutoksia. Alueellisen suunnittelun ja Toiminnanohjauksen osalta vähennystarvetta on täsmennetty, vähennystarve on enintään 17 henkilöä. Näistä tuotantosihteereihin kohdistuva vähennystarve on enintään 12 henkilöä.

 

Tuotannon hallinnon organisaatiomuutoksista lisätietoja työnantajan tiedotteessa Pointissa.

 

Neuvotteluiden aikataulu

Konsernitoimintoja, Myynti- ja asiakaspalvelua ja Tuotannon hallintoa koskevat neuvottelut saadaan päätökseen arvioitua aiemmin. Päätösneuvottelu käydään keskiviikkona 9.3.2016.

Neuvotteluiden tulokset käydään läpi yksiköiden omissa henkilöstöinfoissa, jotka pidetään Postintaipaleella ja Skypen välityksellä seuraavana päivänä, 10.3.2016. Tarkat kellonajat ja paikat kerrotaan myöhemmin

 

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti - päivitä sähköpostiosoitteesi sähköisessä jäsenpalvelussa!

 

PAU tiedottaa jäseniä jokaisen neuvottelun jälkeen liiton omalla yt-tiedotteella. Tarkista, että sinulla on ajan tasalla oleva sähköpostiosoite PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa (www.pau.fi→banneri sivun oikeassa laidassa/sähköinen jäsenpalvelu).

 

(Työnantaja julkaisee jokaisen neuvottelun jälkeen Pointissa oman tiedotteen neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvottelua seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä).

 

Lisätietoja:

 

Mirja Sandberg, valtakunnallinen pääluottamusmies toimihenkilöt, puh: 0400 623 575

Tarja Strandén, työsuojelun erityisvaltuutettu, toimihenkilöt, puh: 040 533 1464

Hannu Rantanen, pääluottamusmies, tuotannon esimiehet ja asiantuntijat, puh: 0400 726 817
Ossi Lillomäki, pääluottamusmies, It-tes-Informaatiologistiikka-ala, puh: 040 503 4301