TUOTANNON PERUSJAKELUN YT-TIEDOTE 3/2016

18.2.2016

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 18.2.2016

Perusjakelun kolmas valtakunnallinen yt-neuvottelu käyty

Tuotannon perusjakelua koskeva kolmas valtakunnallinen yt-
neuvottelu pidettiin keskiviikkona 17.2.2016. Neuvottelussa kuultiin edellisen päivän alueellisissa neuvotteluissa esiin tulleita asioita. Työnantajan tavoitteet irtisanomisten, osa-
aikaistamisten ja jakelutyön rakenteellisten muutosten osalta ovat edelleen rajuja.

– Työnantajan esitykset enintään 280 henkilön osa-aikaistamiseksi ovat tyrmistyttäviä. Suurta huolta

aiheuttaa toimeentulo, kuinka moni pärjää jopa puolet pienemmillä tuloilla, pääluottamusmies Piia Willberg harmittelee.

Työntekijöiden edustajat ovat korostaneet neuvottelupöydässä myös sitä, että uusien työvuorojen suunnittelemiseen paneuduttaisiin tällä kertaa huolella.

– Huonosti toteutettu työvuorosuunnittelu halvaannuttaisi postinjakelun, kun jo tälläkin hetkellä useassa jakelutoimipaikassa on ongelmia viisipäiväisen postinjakelun suorittamisessa.

Neuvotteluiden kohderyhmänä oleva henkilöstö ja henkilöstövaikutukset

Neuvotteluiden kohderyhmään ei ole tullut toisen neuvottelun jälkeen muutoksia. Kohderyhmään kuulu yhteensä 6 555 henkilöä. Työnantaja on ilmoittanut, että henkilöstövaikutuksiin ei ole tullut toisen neuvottelun jälkeen muutoksia.

Toimipaikkakohtaiset vähentämistarpeet täsmentyvät suunnittelujen edetessä. Vähentämisjärjestyksessä tullaan noudattamaan toimipaikkatasoa laajempia alueita.

Työntekijällä, jolla on alaikäisiä huollettavia ja haluaa että se otetaan huomioon vähentämisjärjestykseen vaikuttavana tekijänä, on työnantaja pyytänyt ilmoittamaan asiasta ensisijaisesti omalle esimiehelle. Samalla voi ilmoittaa, mikäli samassa taloudessa asuvasta pariskunnasta molemmat ovat yt-neuvotteluiden kohderyhmässä.

Tiedot voi lähettää myös Postin HR:ään sähköpostitse osoitteeseen hr.info@posti.com.

YT:n kohderyhmässä olevien hakuaika Uuteen polkuun päättyy 21.2.2016

Uusi polku-ohjelma on voimassa työehtosopimuskauden loppuun. Yt-tilanteesta johtuen, hakuajan päättymispäiväksi on nyt asetettu tämän viikon loppu eli 21.2.2016, jotta saadaan tietää vapaaehtoisten poislähtijöiden määrä ennen kuin mahdolliset irtisanomiset alkaisivat. Uuden polun rahallinen Kertakorvaus vastaa 3-6 kuukauden palkkaa työsuhteen pituudesta riippuen.

Vaikka Uudessa polussa käytetäänkin työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja, on työnantaja ilmoittanut, että nyt Uuteen polkuun lähtijät voivat päästä lähtemään aikaisintaan 31. maaliskuuta jälkeen.

Kaikki vanhat hakemukset, jotka on aikanaan hylätty, on myös nostettu uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hakijat ovat edelleen kiinnostuneita lähtemään.

Valtakunnallisessa neuvottelussa keskustellut asiat

Valtakunnallisessa neuvottelussa keskusteltiin suunnittelun etenemisestä. Tässä vaiheessa suunnitelmat ovat alueellisella tasolla, toimipaikkatasoisia muutoksia joudutaan vielä odottamaan. Toimipaikkatasoisista muutoksista kerrotaan heti niiden valmistuessa, lähiviikkojen aikana.

Neuvotteluissa käytiin keskustelua myös suunnitteluperusteiden muutoksesta. Uusi reittirakenne eroaa oleellisesti vanhasta ainakin autovaltaisissa paikoissa. Suunnitteluperusteet ovat valtakunnallisia (kuten

esimerkiksi aikaikkunan laventaminen, ulkotyön vakioiminen, volyymilasku jne.). Alueellisissa neuvotteluissa haetaan kuitenkin paikallisesti toimivia ratkaisuja yhteistyössä edunvalvonnan kanssa.

Henkilöstön edustajat toivat neuvotteluissa useaan otteeseen esiin huolensa osa-aikaistamisesta. Tähän todettiin, että uusi reittirakenne (aikaikkunan laventaminen) tarkoittaa väistämättä osa-aikaistamisia.

Alueellisissa neuvotteluissa tarkastellaan kuitenkin eri vaihtoehtoja siihen, miten tämä voidaan toteuttaa järkevimmin.

Neuvotteluissa käytiin myös läpi autoreitteihin liittyviä jaksamishaasteita ja keskusteltiin KUORMA- hankkeesta (hankkeessa selvitettiin postinjakajien ja varhaisjakajien työn kuormitustekijöitä ja työntekijöiden kuormittuneisuutta).

Lisäksi käsiteltiin vähentämisjärjestyksessä käytettäviä, paikallisesti sovittuja, työssäkäyntialueita. Näistä pyydetään vielä tarkennuksia alueellisista neuvotteluista.

Suunnitellut muutokset

Alla olevia suunniteltuja muutoksia on käsitelty tiistaina 16.2.2016 käydyissä alueellisissa yt-neuvotteluissa ja/tai keskiviikkona 17.2.2016 käydyssä valtakunnallisessa neuvottelussa:

Jakelureittien toiminnallinen ja rakenteellinen muutos

Perusjakelussa suunniteltava jakelureittien ja esityön uudelleenjärjestelyn suunnittelu etenee.

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan tyypitettävän reittisuunnittelun pohjaksi seuraaviin kategorioihin: kärry- ja pyörävaltaiset, autovaltaiset, autovaltaisia pienemmät toimipaikat, Pohjanmaan varhennettu jakelu ja Turun Saaristo. Suunnitteluvaiheessa pyritään löytämään optimaalinen jakelureittirakenne eri tyyppikategorioihin.

Jakelutoimipaikkaverkostoon suunnitellut rakennemuutokset

Kellon jakelutoimipaikan lakkauttamista suunnitellaan ja työt suunnitellaan siirrettäväksi 90500 Ouluun ja 90830 Haukiputaalle (Pohjois-Suomi). Lisäksi suunnitellaan Rantasalmen, Sulkavan, Kesälahden ja mahdollisesti myös Punkaharjun esityön keskittämistä Savonlinnaan. Rantasalmen osalta tarkastellaan myös mahdollisesti esityön tekemistä Matkuksen jakelutoimipaikassa (Järvi-Suomi).

Sijaisresurssipooli

Suurimmilla työssäkäyntialueilla suunnitellaan käyttöönotettavaksi sijaisresurssipoolia.

Toimintamallimuutoksella tavoitellaan sijaisresurssitarpeen joustavampaa käyttöä. Suunnitelman mukaan poolin piiriin kuuluvat työssäkäyntialueet olisivat Espoo, Helsinki, Vantaa, Jyväskylä, Kuopio, Tampere, Turku ja Oulu.

Tavoitteena olisi tunnistaa pääsääntöisesti ennakoitaviin poissaoloihin, kuten esimerkiksi vuosilomien sijaistuksiin, määritelty sijaisresurssitarve. Tämä tultaisiin erottamaan toimipaikan resurssista ja kiinnittämään sijaispooliin.

Suunnitelman mukaisesti sijaisresurssin työvuorosuunnittelua tultaisiin hallinnoimaan keskitetysti työssäkäyntialueittain. Tämä tulisi pohjautumaan mm. alueen vakituisten työntekijöiden ennakoituun poissaolosuunnitteluun. Alustavan suunnitelman mukaisesti toimipaikan tuotantoesimies olisi sijaisresurssipoolilaisten linjaesimies.

Sijaisresurssipoolin mahdollista laajentamista selvitetään.

Vienti- ja noutojakeluiden uudistus

Suunnitelman mukaan vienteihin ja postilokeroihin menevät lähetykset pyrittäisiin ohjaamaan omissa

virroissaan jo lajittelukeskuksesta saakka. Jakelutoimipaikassa esityö helpottuisi, sillä vain näiden lähetysten osalta jouduttaisiin tekemään lajittelu ennen vientipalveluiden lähtöaikaa.

Suunnitelman mukaan resursointi voidaan suunnitella joustavammin koko päivän ajalle. Muutoksen arvioidaan vaikuttavan jakelun esityön määrään. Muutoksen arvioidaan toteutuvan vaiheittain.

Jyväskylän lajittelukeskuksen printti- ja pakettitoimintojen uudelleenjärjestely

Suunnitteilla oleva uusi lähtevän paketin lajitteluprosessi nopeuttaa lajittelun läpimenoa, tehostaa toimintaa ja mahdollistaa lajittelun yhdellä Pesmel VK -laitteella. Lajittelu suunnitellaan tehtäväksi nykyistä karkeammalle tasolle ja pääsääntöisesti hinnoittelutiedot tallentamatta. Hinnoittelutiedot otetaan kiinni saapuvan lajittelun yhteydessä.

Suunnitelmana lähtevä paketti:

  •  Jämsä ja Keuruu suunnitellaan ohittavan Jyväskylän lajittelukeskuksen.
  •  Ennen kello 17.30 tulleet paketit suunnitellaan siirtokuormattavaksi Tampereelle lähtevään runkoon.
  •  Tämän jälkeen tulevat paketit suunnitellaan lajiteltavaksi uudella tavalla. Määrä on noin 30 % kokonaismäärästä.
  •  Tulossa on mahdollisesti uusi lukulaite (puheohjaus), joka auttaa VK:n päässä lajittelijaa.

Suunnitelmana Saapuva 16 -paketti:

 Ainoastaan paketit, jotka eivät mene Tampereen koneessa läpi sekä % -lähetykset suunnitellaan käsiteltäväksi Jyväskylässä. Tämä on 10 % kokonaismäärästä.

 Lisäksi tarkastellaan, voisivatko konekeskukset tehdä valmiita suuntia.

Suunnitelmana kirjelajittelu:

 Kirjeiden tulo postikeskukseen suunnitellaan rytmitettäväksi. Lisäksi tarkastellaan, voisiko tyhjennyskierroksia yhdistää lajittelijan työvuoroon.

 Kirjelajittelua suunnitellaan niin, että niitä lajitellaan kolmeen laatikkoon; lähtevä kone, lähtevä manuaalinen ja 40-44 manuaalinen. Viimeksi mainitun osuus kaikesta manuaalisesta lajittelusta on 15 %.

Kaakkois-Suomen toimintamallimuutos

  • Keskeiset muutokset tilaratkaisuissa:
  •  Esityö postinumeroalueella 45-47 suunnitellaan keskitettävän Kouvolaan. Samalla tutkitaan mahdollisuutta yhdistää osa toimipaikoista Tykkimäentiellä sijaitsevan terminaalin yhteyteen.
  •  Esityö postinumeroalueella 55-56 suunnitellaan keskitettävän Imatralle. Imatran esityöpaikalle eli hubille etsitään toimivampia tiloja. Tilojen löytyessä toiminta suunnitellaan siirrettäväksi  Sukkulakadulta uusiin tiloihin.
  •  Esityö postinumeroalueella 48-49 suunnitellaan keskitettävän nykyiseen Kotkan terminaaliin.
  •  Esityö postinumeroalueella 53-54 suunnitellaan keskitettävän nykyiseen Lappeenrannan terminaaliin (Harapaisentie).

Neuvotteluiden eteneminen

Tuotannon perusjakelun yt-neuvotteluja käydään sekä valtakunnallisina että alueellisina.

Seuraavien neuvotteluiden aikataulut:

 

1.3.2016 alueellinen neuvottelu

2.3.2016 4. valtakunnallinen neuvottelu

15.3.2016 alueellinen päätösneuvottelu (tavoiteaikataulu)

16.3.2016 valtakunnallinen päätösneuvottelu (tavoiteaikataulu)

Alustavasti on sovittu, että viikolla 10 tullaan käymään niin alue- kuin valtakunnantason ylimääräiset yt- neuvottelut.

Henkilöstö saa tiedot neuvottelujen etenemisestä omalta esimieheltään. Jokaisen neuvottelun jälkeen Pointissa julkaistaan tiedote neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvotteluja seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä.

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti - päivitä sähköpostiosoitteesi sähköisessä jäsenpalvelussa!

PAU tiedottaa jäseniä jokaisen valtakunnallisen neuvottelun jälkeen liiton omalla yt-tiedotteella.

Alueellisten neuvotteluiden tiedottamisesta vastaavat neuvottelijat ja ammattiosastot.

Tarkista, että sinulla on ajan tasalla oleva sähköpostiosoite PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa

(www.pau.fi→banneri sivun oikeassa laidassa/sähköinen jäsenpalvelu).

(Jokaisen neuvottelun jälkeen työnantaja julkaisee Pointissa tiedotteen neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvottelua seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä).

 

Perusjakelun yt-neuvotteluja käydään sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Valtakunnallisissa neuvotteluissa PAUn jäseniä edustavat:

Jarmo Niemi, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 523 551

Juha Torvinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 689 369

Kari Lempinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, 0400 800 657

Juha Jyrkinen, työsuojelun erityisvaltuutettu, 0400 926 742

Piia Willberg, pääluottamusmies, 0400 985 937

Alueellisissa neuvotteluissa PAUn jäseniä edustavat pääluottamusmiehet:

Tero Kiljunen, kuljetusalueet 00-19, puh. 040 827 6498

Tommi Matilainen, kuljetusalueet 20–99, puh. 041 544 9998

Satu Ollikainen, Helsinki, puh. 040 588 4023

Asmo Juvanoja, Espoo, Vantaa, Kauniainen, puh. 040 315 4355

Piia Willberg, Uusimaa, puh. 0400 985 937

Jarmo Tuominen, Riihimäki, Hämeenlinna, Lahti, puh. 040 315 4401

Tero Kelkka, Kymenlaakso 45–49, puh. 040 558 9652

Petri Tiussa, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna, Imatra, alue 50–59, puh. 050 378 6325

Mauri Iljin, Turku, Saaristo, Vakka-Suomi, puh. 040 723 2505

Arto Niini, Salo, Rauma 24-27, Forssa 30-32, puh. 040 534 8735

Pertti Kivinen, Pirkanmaa 33-39, puh. 040 732 2590

Esa Majalahti, Satakunta 28-29 + 38, Kankaanpää, puh. 0400 458 513

Harri Manninen, Keski-Suomi 40-44, puh. 040 570 9501

Timo Peippo, Kuopio, Keski-, Pohjois- ja Ylä-Savo 70-79, puh. 0400 733 512

Jari Kontkanen, Pohjois-Karjala 80-83, puh. 0400 126 260

Kaj Johansson, Vaasa, Kokkolan alue 64-69, 62500, 62600, puh. 050 378 5554

Jukka Kalliokoski, Etelä-Pohjanmaa 60-63, puh. 040 563 9491

Antero Saukkonen, Oulu, Ylivieska 84-86, 90-93, puh. 0400 683 372

Timo Huttunen, Kainuu 87-89, puh. 040 315 4382

Jyrki Sutinen, Lappi 94-99, puh. 040 776 2176