MYYNTI-JA ASIAKASPALVELUN, TUOTANNON, HALLINNON JA KONSERNITOIMINTOJEN YT-TIEDOTE 3/2016

16.2.2016

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 16.2.2016

Postin myynti- ja asiakaspalvelun, tuotannon hallinnon ja konsernitoimintojen kolmas yt-neuvottelu käyty

Postin myynti- ja asiakaspalvelua, tuotannon hallintoa ja konsernitoimintoja koskeva kolmas neuvottelu käytiin maanantaina 15.2.2016.

PAUn jäseniä neuvotteluissa edustavat valtakunnallinen pääluottamusmies Ossi Lillomäki, pääluottamusmies Hannu Rantanen, toimihenkilöiden valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg ja työsuojelun erityisvaltuutettu Tarja Strandén.

Yt-neuvottelut ovat edenneet yksikkökohtaisiksi ja työnantajan suunnitelmat ovat henkilöstön vähennystarpeilta huomattavia. Vähennykset näyttävät kohdistuvan lähes kaikkiin yksiköihin ja kaikkiin tehtäviin.

– Olemme esittäneet neuvottelupöydässä työnantajalle suunnitelmien osalta monenlaisia selvityspyyntöjä.

Niillä pyrimme varmistamaan, että vähennykset eivät ole ylimitoitettuja eikä turhia irtisanomisia tulisi.

Pyrimme myös varmistamaan ettei koko postitoiminnan varmuutta vaaranneta, toteaa valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg.

Sandbergin mukaan jokaisen on aika miettiä onko Uusi polku – ohjelmaan hakeutuminen ratkaisu, jota haluaa harkita. Uusi polku -ohjelma ”sulkeutuu” yt-neuvotteluiden kohderyhmässä olevien henkilöiden osalta 21.2.2016.

– Tietoisena siitä, että jäsenistöllämme on paljon kysymyksiä ja tuen tarvetta yt-neuvotteluihin liittyvissä asioissa, järjestämme Skype for Business – netti-/puhelinkokouksen välityksellä infotilaisuuksia. Jokainen kohderyhmään kuuluva PAUn jäsen voi halutessaan osallistua joko puhelimen tai tietokoneen välityksellä infotilaisuuteen. Yt-infoihin (Skype for Business) saat tarkemman ajan ja kutsun osallistumislinkkeineen erikseen omalta pääluottamusmieheltäsi. (Pääluottamusmiehet: Liisa Lapinkangas, Laura Meriläinen, Arja Lämsä ja Hannu Rantanen), Mirja kertoo.

Mirjan ja alueellisten pääluottamusmiesten tavoite on, että infotilaisuudet pyritään pitämään 17.2.2016, kellonajat selviävät tämän päivän aikana, seuraa siis sähköpostiasi.

Työnantaja järjestää Postintaipaleella Brahe-salissa kolme infotilaisuutta yt-kohderyhmässä oleville henkilöille klo 9 – 10 Ilmarinen eläkeasiat, klo 10 – 11 Barona, yleinen työllisyystilanne, urakartoitus ja klo 13 – 14 Työ- ja elinkeinotoimisto, julkiset työvoimapalvelut.

Työnantajan suunnittelemia muutoksia eri yksiköihin

Työnantaja toi neuvotteluissa esiin seuraavia suunnitelmia eri yksiköihin.

Posti Kiinteistöt

Posti Kiinteistöjen Hallinto- ja käyttäjäpalveluissa suunnitellaan tekemisen tehostamista ja tarkistetaan resursointia tarvetta vastaavaksi.

Kehitys- ja vuokraustoiminnoissa ja Suomen toimitilat ja Alueellinen palveluverkko -yksiköissä ei ole suunniteltuja muutoksia eikä vähennystarvetta.

Hankinta

Hankinnan Category Management- ja Kuljetus-yksiköissä suunnitellaan hankintapäälliköiden vastuualueiden yhdistämisiä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Hankinnan kehitys- ja tukitoimet -yksiköissä suunnitellaan vastuualueiden yhdistämisiä suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä kehityshankkeiden priorisoinnin ja fokusoinnin vahvistamista.

Talous

Tuotannon taloudessa suunnitellaan mahdollisuutta keskittää kaikki toiminnot Postintaipaleelle.

Osaamisalueissa korostetaan jatkossa entistä enemmän tuotannollisten toimintojen tuntemusta prosessi- ja yksikkökustannusten osalta sekä tuotannollisen end-to-end-prosessin osaamista. Suunnitelmissa on jakaa vastuualueet Tuotannon talouden toimintojen mukaisesti isompiin kokonaisuuksiin kolmeen uuteen yksikköön: Yksiköiden kustannuskontrollointi, Tuotannon prosessit ja Tuotekustannus.

Konsernitaloudessa tehtäväkokonaisuuksia suunnitellaan järjesteltävän uudelleen vastaamaan nykyistä toimintamallia ja sen tarpeita. Ristiin tekemistä lisätään eri tiimien kesken siten, että toimenkuviin kuuluu organisaatiorajojen ylittävää tekemistä. Investointiprosessi siirtyy osaksi Konsernitaloutta.

ICT

IT Management Officessa IT-muutosohjelman ohjauksen suunnitellaan yhdistyvän ICT:n kehittämiseen.

Toimenkuvia ja vastuualueita selkiytetään ja muutetaan, toimintaa tehostetaan ja järjestellään uudelleen, toimintoja yhdistetään ja päällekkäisyyksiä poistetaan.

Solutions for Business -yksikössä tavoitteena on muuttaa vastuita siten, että asiantuntijat vastaavat prosessikokonaisuuksista, jotka sisältävät tarvittavan määrän järjestelmiä mukaan lukien järjestelmien väliset liittymät sekä tietovirtojen sisällön osaamisen. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta ryhmitellä uudelleen ja siirtää tehtäviä eri Solutions-yksiköiden välillä.

Lisäksi suunnitellaan Service management -toiminnon keskittämistä ja tarkastellaan ICT:n ja Asiakaspalvelun välistä työnjakoa.

Toimittajahallintaa tehostetaan yhteistyössä Hankinnan kanssa. Asiantuntijat keskittyvät nykyistä enemmän muutostarpeiden määrittämiseen ja toteuttamiseen operatiivisen ylläpidon sijaan.

HR

Postipalveluiden, Myynti- ja asiakaspalvelun ja Paketti- ja logistiikkapalveluiden HR suunnitellaan yhdistettäväksi yhdeksi tiimiksi. Samalla panostetaan Tuotannon HR:n resursointiin ja osaamiseen, jotta se tukee Tuotannon muutosohjelmaa ja johtamiskulttuurin kehittämistä entistä paremmin. Konsernitoimintojen HR:ään ei ole suunniteltu muutoksia.

Organisaation ja osaamisen kehittäminen -yksikössä painopiste siirtyy organisaation ja osaamisen kehittämistä tukeviin Postin laajuisiin, strategisiin tarpeisiin pohjautuviin ratkaisuihin. Lisäksi suunnitellaan

ammatillisen osaamisen kehittämisen vastuun siirtoa Tuotannolle. Tiimiin suunnitellaan yhdistettävän myös rekrytoinnin, resursoinnin ja suorituksen johtamisen prosessien kehittäminen.

HR-palveluissa suunnitellaan Tuotannon HR-tuen keskittämistä samaan organisaatioon.

HR-ratkaisuissa suunnitellaan suorituksen johtamisen ja rekrytoinnin prosessien siirtämistä Osaamisen kehittämisen tiimiin. Lisäksi suunnitellaan työturvallisuuden ja työsuojelun siirtämistä osaksi Tuotannon organisaatiota. Palkkahallinto siirtyy liikkeenluovutuksella osaksi HR-ratkaisuja 1.5.2016 alkaen.

MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU

Asiakaspalveluun suunnitellaan sekä muutoksia aukioloaikoihin että vasteaikoihin. Aukioloaikoihin suunnitellaan muutoksia palvelu- ja asiointikanavakohtaisesti.

Kaikki asiakaspalvelun kolme yksikköä (Palveluneuvonta, Tilaamisen tuki ja Toimituksen tuki) suunnitellaan otettavaksi työvuorosuunnittelun piiriin.

Lisäksi suunnitellaan liukuvan työajan poistoa. Samassa yksikössä oleville tiimeille tulee käyttöön yhtenäinen toimintatapa.

TUOTANNON HALLINTO

Tuotannon hallinnossa vähennystarvetta on täsmennetty. Enimmäisvähennystarve yksiköittäin on seuraava:

  •  Printti- ja logistiikkaprosessi: enintään 1 henkilö (aiemmin 2)
  •  Strategia ja tuotannon kehitys: enintään 4 henkilöä (ei muutosta)
  •  Lajittelu-yksikön esimies- ja suunnittelutehtävät: enintään 14 henkilöä (ei muutosta)
  •  Verkostosuunnittelu: enintään 2 henkilöä (aiemmin 3)
  •  Jakelut-yksikön alueellinen suunnittelu ja toiminnanohjaus: enintään 19 henkilöä (aiemmin 21), joista tuotantosihteeritehtäviin kohdistuva enimmäisvähennystarve on 14 henkilöä

Prosessiyksiköissä suunnitellaan toimintojen selkiyttämistä ja fokusoimista prosessien tehokkuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi, varhaisjakelun suunnittelun ja kehittämisen tehostamista ja keskittämistä printtiprosessiin sekä työohjeistuksen keskittämistä tiiviisti prosessikehitystoiminnan yhteyteen.

Lajittelussa tarkastellaan esimiesrooleja, organisaatiotasoja ja esimiesten määrää huomioiden Postikeskusten erilaiset tarpeet. Suunnitteilla on perustaa suurimpiin Postikeskuksiin uusi laaja-alainen lajittelupäällikön rooli. Lisäksi suunnitteilla on uusi lähijohtamisen rooli, tuotantoesimies.

Toiminnanohjauksen Operatiivinen ohjaus -yksikössä toimintoja suunnitellaan uudelleenorganisoitavan tukemaan toimenpiteiden tehokasta läpiviemistä niin, että organisaatio ja yksiköihin kiinnitetyt tehtävät auttavat linjaorganisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelijoiden tehtävät suunnitellaan uudelleenorganisoitavan prosessi-, resurssi- ja rakennesuunnittelurooleihin. Operatiivisen ohjauksen tuki uudelleenorganisoitaisiin Varhaisjakelun osalta Printtiprosessiin.

Toiminnanohjauksen Tuotantoa tukevien palveluiden osalta toimintoja suunnitellaan keskitettävän isompiin yksiköihin ja toimintojakoa kehitettävän ja tehostettavan tiimien kesken. Tavoitteena on Sappo-toimintojen keskittäminen ja yksikön siirtäminen HR Services -yksikön yhteyteen, autoseurannan ja Veturitien toimintojen

keskittäminen, Varhaisjakelun tuotantosihteerituen keskittäminen, muun maan rahtiterminaalien asiakaspalvelujen ja rahtiasiakirjojen toimintojen keskittäminen samaan tiimiin, Osoitepalvelu-yksikön siirtäminen osaksi Tuotannon tukipalvelut -tiimiä sekä ammatillisen osaamisen kehittämisen toimintojen keskittäminen osaksi Tuotannon tukipalvelut -yksikköä. Toiminnanohjauksen Raportointi-yksikön perustehtävään ei ole suunniteltu muutoksia.

Verkostosuunnittelu-yksikön S&OP-prosessijohtamisen roolia suunnitellaan laajennettavan kattamaan resurssisuunnittelun ja sitä tukevan analytiikan kehityksen. Yksikkö vastaisi myös Jakelun linjaorganisaatioon perustettavan uuden resurssisuunnittelijaroolin matriisiohjauksesta. Resurssisuunnittelua tukevien reittien ja työvuorojen jatkokehitys yhdistettäisiin Verkostosuunnitteluyksikön Verkostorakenne ja reittioptimointi -tiimiin. Varhaisjakelun reittioptimointi yhdistettäisiin varhaisjakelun prosessikehitykseen Printtiprosessiin.

Strategia ja tuotannon kehitys -yksikössä suunnitellaan toimintamallia uusien työvälineiden ja -menetelmien testaamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on myös työohjeistuksen keskittäminen prosessikehitystoiminnan yhteyteen. Lisäksi yksikössä on tarve tehostaa toimintaa ja arvioida mahdollisia päällekkäisyyksiä ja uudelleenorganisoida vastuita.

Neuvotteluiden aikataulu

Neljäs Konsernitoimintoja, Myynti- ja asiakaspalvelua ja Tuotannon hallintoa koskeva yt-neuvottelu käydään maanantaina 29.2.2016.

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti - päivitä sähköpostiosoitteesi sähköisessä jäsenpalvelussa!

PAU tiedottaa jäseniä jokaisen neuvottelun jälkeen liiton omalla yt-tiedotteella. Tarkista, että sinulla on ajan tasalla oleva sähköpostiosoite PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa (www.pau.fi→banneri sivun oikeassa laidassa/sähköinen jäsenpalvelu).

(Työnantaja julkaisee jokaisen neuvottelun jälkeen Pointissa oman tiedotteen neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvottelua seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä).

Oikaisu: Liiton aiempi yt-tiedote 2/2016 sisälsi virheellistä tietoa. Tiedotteessa kerrottiin, että työnantajan suunnitelmissa on Kouvolan maksupalvelukeskuksen lakkauttaminen. Tämä tieto oli virheellinen.

Maksupalvelukeskusta ei olla lakkauttamassa, mutta sen sijaan työnantaja suunnittelee Kouvolan asiakaspalveluyksikön lakkauttamista. Valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg pahoittelee virheellistä tietoa.

Lisätietoja:

Mirja Sandberg, valtakunnallinen pääluottamusmies toimihenkilöt, puh: 0400 623 575

Tarja Strandén, työsuojelun erityisvaltuutettu, toimihenkilöt, puh: 040 533 1464

Hannu Rantanen, pääluottamusmies, tuotannon esimiehet ja asiantuntijat, puh: 0400 726 817

Ossi Lillomäki, pääluottamusmies, It-tes-Informaatiologistiikka-ala, puh: 040 503 4301