Postin myynti- ja asiakaspalvelun, tuotannon hallinnon ja konsernitoimintojen toinen yt-neuvottelu käyty

9.2.2016

Postin myynti- ja asiakaspalvelua, tuotannon hallintoa ja konsernitoimintoja koskeva toinen neuvottelu käytiin maanantaina 8.2.2016.

PAUn jäseniä neuvotteluissa edustavat valtakunnallinen pääluottamusmies Ossi Lillomäki, pääluottamusmies Hannu Rantanen, toimihenkilöiden valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg ja
työsuojelun erityisvaltuutettu Tarja Strandén.

Tämän päivän tiedotteessa työnantaja on ilmoittanut jo suunnitelmistaan muun muassa maksupalvelukeskuksen ja tallennuspalveluiden lakkauttamisesta.

 

- Työnantaja tiedottaa ikään kuin asioista olisi jo päätetty. Näin ei vielä ole. Näistä neuvotellaan loppuun asti, muistuttaa valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg.

 

Sandbergin mukaan suunnitelmat asiakaspalvelun ja myynnin tuen osalta perustuvat ajatukseen, että kaikki järjestelmät olisi jo uusittu ja ne toimisivat toivotulla tavalla. Investointipäätökset ja järjestelmien rakentaminen vievät kuitenkin aikaa.

 

Sandberg muistuttaa lisäksi, että työnantajalta vaaditaan edelleen riskianalyysia siitä, mitä seuraamuksia muutosten toteuttaminen aiheuttaisi Postin koko toiminnalle. Mirjan mukaan omat haasteensa neuvotteluille tuo prosessin laajuus.

 

- Koko yt-neuvottelu on poikkeuksellisen laaja ja raskas, mutta vääntö jatkuu ja kovenee. Kaikki mahdollinen tehdään jäsenistön eteen, Mirja vakuuttaa.

 

Työnantajan suunnittelemia muutoksia eri yksiköihin

 

Työnantaja toi neuvotteluissa esiin seuraavia suunnitelmia eri yksiköihin.

 

KONSERNITOIMINNOT

Talous

Paketti- ja logistiikkapalveluiden, Postipalveluiden ja Myynti- ja asiakaspalveluiden Talous-yksiköiden vastuulla on liiketoimintaryhmän/-yksikön sisäinen laskenta, konserniraportointi, taloushallinnon kehitys ja suunnittelu- ja ennusteprosessi. Yksiköissä ei ole arvioituja henkilövähennyksiä.

Tuotannon taloudessa suunnitellaan mahdollisuutta keskittää kaikki toiminnot Postintaipaleelle. Osaamisalueissa korostetaan jatkossa entistä enemmän tuotannollisten toimintojen tuntemusta prosessi- ja yksikkökustannusten osalta sekä tuotannollisen end-to-end-prosessin osaamista. Suunnitelmissa on jakaa vastuualueet Tuotannon talouden toimintojen mukaisesti isompiin kokonaisuuksiin kolmeen uuteen yksikköön: Yksiköiden kustannuskontrollointi, Tuotannon prosessit ja Tuotekustannus.

Konsernitaloudessa tehtäväkokonaisuuksia suunnitellaan järjesteltävän uudelleen vastaamaan nykyistä toimintamallia ja sen tarpeita. Ristiin tekemistä lisätään eri tiimien kesken siten, että toimenkuviin kuuluu organisaatiorajojen ylittävää tekemistä. Investointiprosessi siirtyy osaksi Konsernitaloutta.

ICT

IT Management Officessa IT-muutosohjelman ohjauksen suunnitellaan yhdistyvän ICT:n kehittämiseen. Toimenkuvia ja vastuualueita selkiytetään ja muutetaan, toimintaa tehostetaan ja järjestellään uudelleen, toimintoja yhdistetään ja päällekkäisyyksiä poistetaan.                                                                                                                            

Solutions-yksikössä tavoitteena on muuttaa vastuita siten, että asiantuntijat vastaavat prosessikokonaisuuksista, jotka sisältävät tarvittavan määrän järjestelmiä mukaan lukien järjestelmien väliset liittymät sekä tietovirtojen sisällön osaamisen. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta ryhmitellä uudelleen ja siirtää tehtäviä eri Solutions-yksiköiden välillä.

Toimittajahallintaa tehostetaan yhteistyössä Hankinnan kanssa. Asiantuntijat keskittyvät nykyistä enemmän muutostarpeiden määrittämiseen ja toteuttamiseen operatiivisen ylläpidon sijaan.

Hankinta

Hankinnan Category Management- ja Kuljetus-yksiköissä suunnitellaan hankintapäälliköiden vastuualueiden yhdistämisiä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Hankinnan kehitys- ja tukitoimet -yksiköissä suunnitellaan vastuualueiden yhdistämisiä suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä kehityshankkeiden priorisoinnin ja fokusoinnin vahvistamista.

Posti Kiinteistöt

Posti Kiinteistöjen Hallinto- ja käyttäjäpalveluissa suunnitellaan tekemisen tehostamista ja tarkistetaan resursointia tarvetta vastaavaksi.

Kehitys- ja vuokraustoiminnoissa ja Suomen toimitilat ja Alueellinen palveluverkko -yksiköissä ei ole suunniteltuja muutoksia eikä vähennystarvetta.

HR

Postipalveluiden, Myynti- ja asiakaspalvelun ja Paketti- ja logistiikkapalveluiden HR suunnitellaan yhdistettäväksi yhdeksi tiimiksi. Samalla panostetaan Tuotannon HR:n resursointiin ja osaamiseen, jotta se tukee Tuotannon muutosohjelmaa ja johtamiskulttuurin kehittämistä entistä paremmin. Konsernitoimintojen HR:ään ei ole suunniteltu muutoksia.

Organisaation ja osaamisen kehittäminen -yksikössä painopiste siirtyy organisaation ja osaamisen kehittämistä tukeviin Postin laajuisiin, strategiin tarpeisiin pohjautuviin ratkaisuihin. Lisäksi suunnitellaan ammatillisen osaamisen kehittämisen vastuun siirtoa Tuotannolle. Tiimiin suunnitellaan yhdistettävän myös rekrytoinnin, resursoinnin ja suorituksen johtamisen prosessien kehittäminen.

HR-palveluissa suunnitellaan Tuotannon HR-tuen keskittämistä samaan organisaatioon.

HR-ratkaisuissa suunnitellaan suorituksen johtamisen ja rekrytoinnin prosessien siirtämistä Osaamisen kehittämisen tiimiin. Lisäksi suunnitellaan työturvallisuuden ja työsuojelun siirtämistä osaksi Tuotannon organisaatiota. Palkkahallinto siirtyy liikkeenluovutuksella osaksi HR-ratkaisuja 1.5.2016 alkaen.

Konsernistrategia

Konsernistrategiassa tarkastellaan Business Insight -yksikön tehokkuutta ja vastuualuetta. Vastuualueen muutos tarkoittaisi sitä, että konsernitasoiset asiakasanalyysi- ja asiakassuhdetehtävät keskitettäisiin Myynti- ja asiakaspalvelu -organisaatioon ja sinne perustetaan uusi tehtävä.

MYYNTI- JA ASIAKASPALVELU

Yksikön nimi, Myynti- ja asiakaspalvelu, on suunniteltu muutettavaksi muotoon Asiakaskokemus ja -kanavat (Customer Experience and Channels, CXC).

Perustettava Asiakaskokemuksen kehitys- ja strategia -yksikkö (Customer Experience Development & Strategy) vastaa strategiasta, hankesalkun johtamisesta sekä Posti-tasoisten hankkeiden koordinoinnista Asiakaskokemus ja -kanavat -yksikössä. Yksikön tehtäviä ovat myös asiakaskokemuksen johtamisen metodologian rakentaminen ja laajentaminen Postissa sekä Postin sähköisten kanavien omistajuus. Asiakaskokemuksen johtamisen ytimessä ovat asiakaslähtöinen suunnittelu moniosaajatiimeissä, palvelumuotoilu ja ketterä kehitys.

Suunnitteilla oleva Asiakkuudet ja markkinointiautomaatio -yksikkö (CRM & Marketing Automation) vastaa asiakkuuksien kehittämiseen ja markkinointiautomaatioon liittyvästä operatiivisesta toiminnasta sekä uuden markkinointiautomaatiokyvykkyyden kehittämisestä Postissa yli yksikkörajojen, kiinteässä yhteistyössä liiketoimintojen markkinointi-, myynti- ja tuoteyksiköiden kanssa. Yksikön tehtäviä ovat asiakkuuksien hoitomallien rakentaminen ja ylläpito, asiakkuuksien segmentointimalli Posti-tasolla, asiakasviestinnän koordinointi ja asiakasviestintäkartan ylläpito Posti-tasolla, asiakkaiden perustietojen organisointi ja kehittäminen sekä markkinointiautomaation toimintamallin operatiivinen vastuu.

Online-kanavat suunnitellaan lakkautettavaksi, ja tekemiset ja tehtävät suunnitellaan jaettavaksi nykyistä selkeämmin uusiin perustettaviin Asiakaskokemuksen kehitys ja strategia -yksikköön ja Myynti- ja asiointikanavatuki -yksikköön. Online-kanavissa ei ole vähennystarvetta.

Nykyisen Myynnin ja Asiakaspalvelun tuki -yksikön kehitystehtävät suunnitellaan siirrettävän Asiakaskokemuksen kehitys ja strategia -yksikköön ja kampanjatoimintatehtäviä Asiakkuudet ja Markkinointiautomaatio -yksikköön. Myynti- ja asiointikanavatuki –yksikköön (Sales & Customer Channel support) suunnitellaan keskitettävän myynnin ja asiakaspalvelun prosessituki, työntekijöiden käyttämien järjestelmien tuki ja ylläpito, sekä verkkopalveluiden tukitehtävät. Yksikkö vastaa myös operatiivisesta asiakas- ja luottotietojen ylläpidosta sekä myyntiassistenttipalveluista. Lisäksi yksikköön suunnitellaan keskitettävän raportoinnin tukitehtäviä. Paikkakuntaratkaisuita tarkastellaan ja suunnitellaan joidenkin paikkakuntien lakkauttamista Tehtäviä suunnitellaan siirrettäväksi myös osittain ulkoiselle yhteistyökumppanille.

Asiakaspalvelu ja puhelinmyynti -yksikössä (Contact Center) asiakaspalveluun liittyvät työt suunnitellaan keskitettäväksi kolmelle paikkakunnalle, Helsinkiin, Kuopioon ja Rovaniemelle sekä osin siirrettäväksi ulkoiselle yhteistyökumppanille. Puhelinmyynti-yksikkö suunnitellaan yhdistettäväksi samaan yksikköön asiakaspalvelun kanssa. Puhelinmyynti jatkaa suunnitelman mukaan Helsingissä ja Kuopiossa. Kuopion Tallennuspalvelut-yksikkö ja Kouvolan Asiakaspalvelu-yksikkö suunnitellaan lakkautettavaksi. Tallennuspalvelut-tiimin tehtävät suunnitellaan keskitettävän Asiakaspalvelu ja puhelinmyynti- sekä Myynti- ja asiointikanavatuki -yksiköihin. Yritysasiakaspalvelu-, Kuluttaja-asiakaspalvelu- ja Vahinkotapaukset-yksiköt suunnitellaan lakkautettavan nykymuodossaan ja tehtävät organisoitavan palvelupolkujen mukaisiin yksiköihin/tiimeihin.

Uudelleenorganisoinnin suunnitellaan tapahtuvan vaiheittain vuoden 2016 aikana.

TUOTANNON HALLINTO

Prosessiyksiköissä suunnitellaan toimintojen selkiyttämistä ja fokusoimista prosessien tehokkuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi, varhaisjakelun suunnittelun ja kehittämisen tehostamista ja keskittämistä printtiprosessiin sekä työohjeistuksen keskittämistä tiiviisti prosessikehitystoiminnan yhteyteen.

Lajittelussa tarkastellaan esimiesrooleja, organisaatiotasoja ja esimiesten määrää huomioiden Postikeskusten erilaiset tarpeet. Suunnitteilla on perustaa suurimpiin Postikeskuksiin uusi laaja-alainen lajittelupäällikön rooli. Lisäksi suunnitteilla on uusi lähijohtamisen rooli, tuotantoesimies.

Toiminnanohjauksen Operatiivinen ohjaus -yksikössä toimintoja suunnitellaan uudelleenorganisoitavan tukemaan toimenpiteiden tehokasta läpiviemistä niin, että organisaatio ja yksiköihin kiinnitetyt tehtävät auttavat linjaorganisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelijoiden tehtävät suunnitellaan uudelleenorganisoitavan prosessi-, resurssi- ja rakennesuunnittelurooleihin. Operatiivisen ohjauksen tuki uudelleenorganisoitaisiin Varhaisjakelun osalta Printtiprosessiin.

Toiminnanohjauksen Tuotantoa tukevien palveluiden osalta toimintoja suunnitellaan keskitettävän isompiin yksiköihin ja toimintojakoa kehitettävän ja tehostettavan tiimien kesken. Tavoitteena on Sappo-toimintojen keskittäminen ja yksikön siirtäminen HR Services -yksikön yhteyteen, autoseurannan ja Veturitien toimintojen keskittäminen, Varhaisjakelun tuotantosihteerituen keskittäminen, muun maan rahtiterminaalien asiakaspalvelujen ja rahtiasiakirjojen toimintojen keskittäminen samaan tiimiin, Osoitepalvelu-yksikön siirtäminen osaksi Tuotannon tukipalvelut -tiimiä sekä ammatillisen osaamisen kehittämisen toimintojen keskittäminen osaksi Tuotannon tukipalvelut -yksikköä. Toiminnanohjauksen Raportointi-yksikön perustehtävään ei ole suunniteltu muutoksia.                                                                

 

Verkostosuunnittelu-yksikön S&OP-prosessijohtamisen roolia suunnitellaan laajennettavan kattamaan resurssisuunnittelun ja sitä tukevan analytiikan kehityksen. Yksikkö vastaisi myös Jakelun linjaorganisaatioon perustettavan uuden resurssisuunnittelijaroolin matriisiohjauksesta. Resurssisuunnittelua tukevien reittien ja työvuorojen jatkokehitys yhdistettäisiin Verkostosuunnitteluyksikön Verkostorakenne ja reittioptimointi -tiimiin. Varhaisjakelun reittioptimointi yhdistettäisiin varhaisjakelun prosessikehitykseen Printtiprosessiin.

 

Strategia ja tuotannon kehitys -yksikössä suunnitellaan toimintamallia uusien työvälineiden ja -menetelmien testaamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on myös työohjeistuksen keskittäminen prosessikehitystoiminnan yhteyteen. Lisäksi yksikössä on tarve tehostaa toimintaa ja arvioida mahdollisia päällekkäisyyksiä ja uudelleenorganisoida vastuita.

 

Neuvotteluiden aikataulu

Kolmas Konsernitoimintoja, Myynti- ja asiakaspalvelua ja Tuotannon hallintoa koskeva yt-neuvottelu käydään maanantaina 15.2.2016.

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti - päivitä sähköpostiosoitteesi sähköisessä jäsenpalvelussa!

 

PAU tiedottaa jäseniä jokaisen neuvottelun jälkeen liiton omalla yt-tiedotteella. Tarkista, että sinulla on ajan tasalla oleva sähköpostiosoite PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa (www.pau.fi→banneri sivun oikeassa laidassa/sähköinen jäsenpalvelu).

 

(Työnantaja julkaisee jokaisen neuvottelun jälkeen Pointissa oman tiedotteen neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvottelua seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä).

 

Lisätietoja:

 

Mirja Sandberg, valtakunnallinen pääluottamusmies toimihenkilöt, puh: 0400 623 575

Tarja Strandén, työsuojelun erityisvaltuutettu, toimihenkilöt, puh: 040 533 1464

Hannu Rantanen, pääluottamusmies, tuotannon esimiehet ja asiantuntijat, puh: 0400 726 817
Ossi Lillomäki, pääluottamusmies, It-tes-Informaatiologistiikka-ala, puh: 040 503 4301