MYYNTI-JA ASIAKASPALVELUN, TUOTANNON HALLINNON JA KONSERNITOIMINTOJEN YT-TIEDOTE 1/2016

3.2.2016

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 3.2.2016

Postin myynti- ja asiakaspalvelun, tuotannon hallinnon ja konsernitoimintojen yt-neuvottelut alkoivat

Postin myynti- ja asiakaspalvelua, tuotannon hallintoa ja konsernitoimintoja koskeva ensimmäinen yt-neuvottelu pidettiin tiistaina 2.2.2016. Neuvottelussa käytiin läpi muutoksen perusteita, vaikutuksia ja kohderyhmää sekä neuvotteluiden aikataulua. Työnantaja toi neuvotteluihin jo tässä vaiheessa poikkeuksellisen yksityiskohtaiset tavoitteensa.

PAUn jäseniä neuvotteluissa edustavat valtakunnallinen pääluottamusmies Ossi Lillomäki, pääluottamusmies Hannu Rantanen, toimihenkilöiden valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg ja työsuojelun erityisvaltuutettu Tarja Strandén.

- Neuvottelut ovat vasta alkaneet ja tulemme tekemään kaikkemme työpaikkojen pelastamiseksi. Moni työantajan esittelemä asia ei varmasti ole valmis toteutettavaksi vuonna 2016. Neuvottelijoina olemme edellyttäneet kaikkien yksiköiden osalta laadittavaksi riskikartoituksen, mitä seuraamuksia muutosten toteuttaminen aiheuttaisi Postin koko toiminnalle, toteaa pääluottamusmies Mirja Sandberg.

Pääluottamusmiehet vaativat neuvotteluissa muun muassa ylityö- ja liukumaraportteja sekä tietoa ulkopuolisen työvoiman käytöstä.

Posti toi neuvotteluihin jo tässä vaiheessa poikkeuksellisen yksityiskohtaiset tavoitteensa. Sandberg muistuttaa, että työnantajan tavoitteet ovat tässä vaiheessa vasta suunnitelmia ja neuvottelijoiden tehtävänä on niiden kyseenalaistaminen. Sandberg toivoo myös, että PAUn jäsenet ovat aktiivisesti yhteydessä neuvottelijoihin.

- Pitäkää huoli siitä, että toimenkuvat ovat ajan tasalla. Niin esimiesten kuin johdonkin tulee tietää mitä yksiköissä oikeasti tehdään. Kun muutosten suunnittelu tapahtuu ylätasolla, niin asiantuntemus todellisesta työnteosta ei välttämättä ole ajan tasalla.

Pääluottamusmies Hannu Rantanen muistutti työnantajaa neuvotteluissa siitä, että tuotannon suunnittelijat olivat jo vuoden 2011 hallintoa ja esimiestyötä koskevien yt neuvottelujen vähennyskohteena. Silloin suunnittelijoita vähennettiin lähes 40 prosenttia, yli 60 henkilöä.

- Muistutin työantajaa asiasta ja esitin huoleni suunnittelijoiden työpanoksen tarpeellisuudesta uudessakin organisaatiossa, jossa tarkastellaan suunnittelijarakennetta ja henkilöstömääriä, Rantanen toteaa.

Postikeskuksissa on erilaisia toimintoja jotka poikkeavat hieman toisistaan. Työnantaja tarkastelee jokaista postikeskusta omanaan. Niissä olevien palveluesimiesten, esimiesten ja suunnittelijoiden rakenne on työnantajan mukaan vielä täysin avoinna.

OTS:n osoitehuoltajat on rajattu yt:n ulkopuolelle, mutta OTS esimiehet ovat yt-kohderyhmässä.

Tuotantosihteeritiimin tehtävät ovat tarkastelussa. Työnantajan mukaan tehtävät ovat osittain päällekkäisiä ja niiden rakennetta tarkastellaan. PAUn neuvottelijat pyysivät päällekkäisistä tehtävistä selvitystä seuraavaan palaveriin.

Työnantajan suunnittelemat muutokset

Työnantaja tiedotti tänään seuraavista suunnittelemista.

Konsernitoiminnot

Suunnitelluilla muutoksilla työnantaja tavoittelee yksiköiden kustannustehokkuuden parantamista ja päällekkäisyyksien karsimista. Konsernitoimintojen tehtäviä suunnitellaan skaalattavaksi muun organisaation muutosten mukaisiksi.

Myynti- ja asiakaspalvelu

Johtamisen selkiyttämiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi asiakaspalveluun ja myynnin tukeen liittyvä työ suunnitellaan keskitettäväksi kolmelle paikkakunnalle: Helsinkiin, Rovaniemelle ja Kuopioon. Uudelleenorganisoinnin suunnitellaan tapahtuvan vaiheittain vuoden 2016 aikana.

Asiakasyhteydenotot suunnitellaan ohjattavaksi ensisijaisesti verkkoon ja chat-palveluun käsittelyaikojen tehostamiseksi. Samalla suunnitellaan muutoksia verkkosivuille, chat-palvelun käytön laajennukseen, puhelinpalvelun palvelutasoihin, käsittelyaikoihin sekä asiakaspalvelun aukioloaikoihin. Toimintaa suunnitellaan tehostettavan myös ottamalla käyttöön uusia järjestelmiä, toimintamalleja ja työkaluja sekä automatisoimalla työvaiheita ja prosesseja.

CRM ja markkinoinnin automaatio suunnitellaan organisoitavaksi omaksi kokonaisuudeksi. Asiakaskokemuksen ja digitaalisten ratkaisujen kehitystyö suunnitellaan organisoitavaksi omaksi kokonaisuudeksi.

Asiakaspalvelutoiminnot sekä puhelinmyynti suunnitellaan organisoitavaksi yhteen hallinnollisena yksikkönä toimivaan Contact Centeriin, josta asiakaspalvelu toimisi Helsingissä, Rovaniemellä ja Kuopiossa ja puhelinmyynti Kuopiossa ja Helsingissä.

Tuotannon hallinto

Tuotannon hallinnossa suunnitelluilla muutoksilla Posti pyrkii parantamaan kustannustehokkuutta, karsimaan päällekkäisyyksiä sekä kehittämään toimintaa vastaamaan paremmin automaation, toiminnan standardoinnin ja tuotannollisten tehokkuusvaateiden mukanaan tuomia muutoksia.

Tuotannon hallinnossa tarkastellaan:

 •  käytäntöjen yhtenäistämistä printti- ja logistiikkaprosesseissa sekä varhaisjakelun suunnittelun ja kehittämisen keskittämistä
 •  työohjeistuksen keskittämistä
 •  projektijohtamisen resursointia ja toimintatapoja
 •  Lajittelun esimiesroolien selkeyttämistä
 •  toimintamallien kehittämistä reittien jatkuvan optimoinnin varmistamiseksi sekä resurssisuunnittelun terävöittämiseksi
 •  työturvallisuuden, TES-tiimin ja postityön ammatillisen osaamisen kehittämisen vastuunjakoa Tuotannon ja HR-yksikön välillä sekä toimintojen sijoittumista organisaatiossa
 •  Tuotantosihteeripoolin rakennetta ja toimintamalleja

Neuvotteluiden kohderyhmänä oleva henkilöstö

Neuvotteluiden kohderyhmä toiminnoittain on seuraava:

 •  ICT: 129 henkilöä
 •  HR: 66 henkilöä
 •  Talous, pois lukien Treasury-yksikkö: 98 henkilöä
 •  Konsernistrategiasta Business Insight –yksikkö: 5 henkilöä
 •  Hankinta: 27 henkilöä
 •  Posti Kiinteistöt: 25 henkilöä
 •  Myynti- ja asiakaspalveluyksikkö: 336 henkilöä
 •  Tuotannon esimies- ja asiantuntijaorganisaatio: 343 henkilöä

                     o Printtiprosessi: 15 henkilöä

                     o Logistiikkaprosessi: 18 henkilöä

                     o Strategia ja tuotannon kehitys: 27 henkilöä

                     o Lajittelu-yksikön esimies- ja suunnittelutehtävät: 102 henkilöä

                     o Verkostosuunnittelu, pois lukien Ohjauskeskus: 20 henkilöä

                     o Jakelut-yksikön alueellinen suunnittelu ja toiminnanohjausyksikkö, pois lukien osoitehuoltajatehtävät: 161 henkilöä

Arvioidut henkilöstövaikutukset

Suunnitellut muutokset ja toimintojen uudelleenorganisointi voivat aiheuttaa kaikissa yhtiöissä irtisanomisia taloudellisin tai tuotannollisin perustein. Työnantajan arvioima vakinaisen henkilöstön enimmäisvähennystarve toiminnoittain on seuraava:

 •  Posti Kiinteistöt: enintään 5 henkilöä
 •  ICT: enintään 20 henkilöä
 •  HR: enintään 11 henkilöä
 •  Talous: enintään 15 henkilöä
 •  Konsernistrategiassa ei ennakkoarviolta vähennystarvetta
 •  Hankinta: enintään 6 henkilöä
 •  Myynti- ja asiakaspalvelu: enintään 128 henkilöä
 •  Printti- ja logistiikkaprosessi: enintään 2 henkilöä
 •  Strategia ja tuotannon kehitys: enintään 4 henkilöä
 •  Lajittelu-yksikön esimies- ja suunnittelutehtävät: enintään 14 henkilöä
 •  Verkostosuunnittelu: enintään 3 henkilöä
 •  Jakelut-yksikön alueellinen suunnittelu ja toiminnanohjaus: enintään 21 henkilöä

Vähennyksiä voidaan toteuttaa irtisanomisten sijasta myös toistaiseksi lomauttamalla. Lisäksi kaikissa kohteena olevissa yhtiöissä voi aiheutua muutostarpeita nykyisiin työsopimuksiin tehtävän, tehtävänimikkeen, palkan, työpaikkakunnan, työyksikön tai muiden työsopimusten keskeisten ehtojen sisältöön. Osa tehtävistä ja vastuista voivat olla olennaisesti erilaisia kuin nykyiset tehtävät. Osalle henkilöstöä voi tulla muutoksia työaikajärjestelyihin. Lisäksi muutoksia voi tulla myös työpisteiden järjestelyihin.

Irtisanomisaika

Neuvotteluissa todettiin linjaus, että irtisanottavien henkilöiden irtisanomisaika alkaa aikaisintaan 1.4.2016.

Uusi polku -tukiohjelma auttaa työllistymään uudelleen

Jokaisella neuvottelujen piiriin kuuluvalla työntekijällä on mahdollisuus hakeutua Postin Uusi polku -tukiohjelmaan, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.

Yt-neuvottelujen kohderyhmään kuuluvilla on mahdollisuus hakeutua vapaaehtoisena rahallisen kertakorvauksen piiriin. Kertakorvaus vastaa 3-6 kuukauden palkkaa työsuhteen pituudesta riippuen. Rahallinen tukipaketti on haettavissa 21.2.2016 asti.

Irtisanomistilanteessa Uusi polku ei sisällä rahallista korvausta.

Neuvotteluiden aikataulu

Toinen Konsernitoimintoja, Myynti- ja asiakaspalvelua ja Tuotannon hallintoa koskeva yt-neuvottelu käydään maanantaina 8.2.2016.

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti - päivitä sähköpostiosoitteesi sähköisessä jäsenpalvelussa!

PAU tiedottaa jäseniä jokaisen neuvottelun jälkeen liiton omalla yt-tiedotteella. Tarkista, että sinulla on ajan tasalla oleva sähköpostiosoite PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa (www.pau.fi→banneri sivun oikeassa laidassa/sähköinen jäsenpalvelu).

(Työnantaja julkaisee jokaisen neuvottelun jälkeen Pointissa oman tiedotteen neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvottelua seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä).

Lisätietoja:

Mirja Sandberg, valtakunnallinen pääluottamusmies toimihenkilöt, puh: 0400 623 575

Tarja Strandén, työsuojelun erityisvaltuutettu, toimihenkilöt, puh: 040 533 1464

Hannu Rantanen, pääluottamusmies, tuotannon esimiehet ja asiantuntijat, puh: 0400 726 817

Ossi Lillomäki, pääluottamusmies, It-tes-Informaatiologistiikka-ala, puh: 040 503 4301